کتابخانه الکترونیک

 

نام ونام خانوادگی: سرکار خانم اعظم محمدعلیپور

پست سازمانی: مسئول کتابخانه

عضو شورای تخصصی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قم

میزان تحصیلات: کارشناسی کتابداری پزشکی و اطلاع رسانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

سابقه خدمت: 18 سال

نوع استخدام: رسمی

شماره تماس: 7839737-

داخلی 21

پست الکترونیکی کتابخانه: nurselib@muq.ac.ir

/uploads/202/2022/Apr/19/شرح وظایف کتابخانه ها.pdf

فایل ها